Khu đô thị du lịch văn hóa quan họ Bắc Ninh

Vị Trí: Cô mễ - Bắc Ninh Công trình do Kiến trúc sư của Nhà Duyên cộng tác với Công ty TNHH Hồ Thiệu Trị và Cộng sự        

Chia sẻ