Một số hoạt động nổi bật của ACE Nhà Duyên 2017 – 2018